Dịch vụ Mua - Bán bất động sản Lâm Đồng

Liên hệ ký gửi Mua/Bán: 0934.00.79.86

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bảo Lộc – Lâm Đồng

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bảo Lộc – Lâm Đồng

Danh mục dự án công trình thuộc diện thu hồi đất trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2019. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Bảo Lộc đã xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 17/3/2020.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng ký bổ sung danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 11/9/2020; Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 bổ sung danh mục công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Bảo Lộc đã tiến hành công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích và thu hồi đất theo đúng kế hoạch được duyệt. Qua quá trình thực hiện, kết quả đạt được như sau:

Kết quả thực hiện danh mục các công trình kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Tổng số công trình, dự án được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 95 công trình, dự án: 47 công trình thu hồi đất, 12 công trình chuyển mục đích sử dụng đất và 20 công trình giao, cho thuê và 16 công trình đấu giá đất. Tình hình thực hiện các công trình, dự án cụ thể như sau:

– Công trình thu hồi đất: Tổng số 47 công trình được phê duyệt, đã thực hiện 4 công trình (trong đó: 03 công trình đăng ký trong kế hoạch năm 2018, 01 công trình đăng ký trong kế hoạch năm 2019), chiếm 8,51% tổng số công trình thu hồi đất; 21 công trình đang triển khai thực hiện (trong đó; kế hoạch năm 2016 là 01 công trình, kế hoạch năm 2018 là 04 công trình, kế hoạch năm 2019 là 09 công trình và kế hoạch năm 2020 là 7 công trình), chiếm 44,68% và 22 công trình chưa triển khai thực hiện, chiếm 46,81% (trong đó: kế hoạch năm 2018 là 04 công trình, kế hoạch năm 2019 là 14 công trình và kế hoạch năm 2020 là 4 công trình).

– Công trình chuyển mục đích sử dụng đất: Tổng số 12 công trình chuyển mục đích sử dụng đất được phê duyệt. Trong đó, công trình đã thực hiện là 01 công trình, chiếm 8,34%, công trình đang triển khai là 01 công trình, chiếm 8,33% và công trình chưa triển khai thực hiện là 10 công trình, chiếm 83,33% tổng số công trình đăng ký chuyển mục đích.

– Công trình, dự án giao, thuê và đấu giá đất: Tổng số 36 công trình được phê duyệt. Trong đó, đã thực hiện 2 công trình (công trình đăng ký trong kế hoạch năm 2018), chiếm 5,56% tổng số công trình; 2 công trình đang triển khai thực hiện (trong đó: kế hoạch năm 2019 là 01 công trình và kế hoạch năm 2020 là 1 công trình), chiếm 5,56% và 32 công trình chưa triển khai thực hiện, chiếm 88,88% (trong đó: kế hoạch năm 2018 là 08 công trình, kế hoạch năm 2019 là 12 công trình và kế hoạch năm 2020 là 12 công trình).

Cụ thể từng công trình, dự án được thể hiện trong bảng sau:

 

Các chỉ tiêu sử dụng đất

1. Đất nông nghiệp

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt, năm 2020 đất nông nghiệp có diện tích là 19.797,15ha, kết quả thực hiện là 19.979,03ha, cao hơn 181,87ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các công trình, dự án phi nông nghiệp chuyển từ đất sản xuất nông nghiệp đang triển khai hoặc chưa triển khai thực hiện như: Đất Thao trường huấn luyện CQQS TP. Bảo Lộc, Dự án thủy điện Đại Bình (Công ty Cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng), đường tránh phía Tây Tp. Bảo Lộc, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư dọc đường Tô Hiến Thành ( Phân khu 2 phía nam đường diện 230kV),…

2. Đất phi nông nghiệp

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020, đất phi nông nghiệp có diện tích là 3.518,08 ha, kết quả thực hiện là 3.416,48 ha, thấp hơn 101,60 ha và đạt 97,11 % so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các công trình phi nông nghiệp chưa triển khai trong năm 2020 theo kế hoạch được duyệt.

Những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Nhìn chung, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, nhất là trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất…Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại như sau:

– Do chậm triển khai các công trình, dự án phi nông nghiệp nên diện tích đất nông nghiệp, nhất là chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp còn chậm, chưa theo kịp kế hoạch phê duyệt.

– Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt trễ (tháng 3/2020), dẫn tới thời gian thực hiện ngắn, nên nhiều chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện chưa đạt kế hoạch.

Nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

– Nhiều chủ sử dụng đất đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch nhưng không cân nhắc khả năng triển khai thực hiện dự án, trong khi thiếu các chế tài xử lý các trường hợp này. Dẫn tới, rất nhiều công trình, dự án phải chuyển tiếp sang năm sau.

– Các văn bản pháp lý liên quan đến đất đai thay đổi nên cũng gây rất nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

– Các công trình, dự án triển khai thực hiện phải mất nhiều thời gian, thường có độ trễ nhất định so với kế hoạch hàng năm nên KHSDĐ phải chuyển tiếp sang năm sau.